Menu

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
1.     Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem www.zalewsolina.pl, zwanego dalej Serwisem?.
 
2.        Właścicielem i administratorem Serwisu jest Anna Lipok, zam. w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 26/5, Rozalia Lipok, zam. w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 28a/4 oraz Mariusz Lipok, zam. w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 26/5, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Szkoła Języków Obcych English Best, Usługi Informatyczne Computer Best spółka cywilna Anna, Rozalia i Mariusz Lipok z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ul. Czarnoleśnej 1, NIP 641-239-49-68, REGON 240502900, zwani dalej ?Administratorem?.
 
3.     Z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej ?Użytkownikami?.
 
4.      Poprawne korzystanie z Serwisu wymaga korzystania przez Użytkownika z: dowolnego systemu operacyjnego z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookies Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8, Opera w wersji nie niższej niż 15, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24, Safari w wersji nie niższej niż 5.1, Google Chrome w wersji nie niższej niż 32.0.1700.72 m, oraz aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 
§ 2
Zasady korzystania z Serwisu
 
1.       Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi polegające na zamieszczaniu w bazie noclegowej znajdującej się w Serwisie wpisów na temat świadczonych przez Użytkowników usług turystycznych, zwanych dalej „Wpisami”, lub reklam o świadczonych przez Użytkowników usługach turystycznych w postaci banerów reklamowych, zwanych dalej „Banerami”. Treść Wpisu lub projekt Banera opracowuje Użytkownik we własnym zakresie.
 
2.        Dodanie Wpisu lub Banera w Serwisie wymaga zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu, złożenie zamówienia, które może nastąpić poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Serwisie, oraz uiszczenia opłaty, określonej w Cenniku dostępnym na stronie Serwisu (www.zalewsolina.pl/reklama/cennik-uslug.html), w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu trwania usługi.
 
3.     Użytkownik obowiązany jest do podania w zamówieniu prawdziwych i poprawnych danych, koniecznych do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 
4.         Klient ma możliwość uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej:
a)          przelewem na konto bankowe Administratora: 36 1020 2401 0000 0902 0213 5606,
b)         płatnością w systemie dotpay.pl szczegóły można znaleźć na stronie dotpay.pl.
 
5.   Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści Wpisów bądź Banerów o charakterze bezprawnym, a ponadto dodawanie Wpisów lub Banerów, które:
 
a)    sprzecznych z polskim prawem
 
6.    Warunkiem dodania Wpisu lub Banera jest zgodność ich treści z niniejszym Regulaminem oraz uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 
7.    O dodaniu Wpisu lub Banera decyduje Administrator, po weryfikacji jego treści pod kątem jego zgodności z niniejszym Regulaminem.
 
8.      Administrator weryfikuje treść Wpisu lub Banera w ciągu 4 dni od zgłoszenia. O tym, czy Wpis lub Baner zostanie dodany, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, który został przez niego podany podczas składania zamówienia. Jeżeli w ciągu 96 godzin od złożenia zamówienia Wpis lub Baner nie zostanie dodany w Serwisie, oznacza to, że nie został zaakceptowany przez Administratora.
 
9.         Administrator odmawia dodania Wpisu lub Banera, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 
10.  Jedynie prawidłowa rejestracja w Serwisie pozwala Użytkownikowi na samodzielne i nieodpłatne modyfikowanie lub  usunięcie dokonanego Wpisu. Administrator może zmienić lub usunąć treść Wpisu na żądanie Użytkownika, który nie  zarejestrował się w Serwisie, bez dodatkowej opłaty.
 
11.     Dodanie Wpisu lub Banera następuje na czas, na który Wpis lub Baner został wykupiony, określony przez Użytkownika w  trakcie składania zamówienia. Po upływie tego okresu Baner lub Wpis zostanie automatycznie usunięty z Serwisu.
 
12.  Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności ust. 4 powyżej. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
13.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów lub Banerów.
 
 
 § 3
Reklamacje
 
 
1.        Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 
2.         Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 
3.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adrescomputerbest@interia.pl lub telefonicznie na numer 508 369 498 w terminie 14 dni od ich stwierdzenia.
 
4.   W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 
5.    Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
                                                                                                 
 
§ 4
Polityka prywatności
 
 
1.      Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), udostępnionych przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2.   Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w zgłoszeniu lub uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, określonych w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania usług dla Użytkownika lub za jego zgodą do innych celów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie, określonej w ust. 1 powyżej.
3.   W celu świadczenia usług, w szczególności wykonania usługi oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe i inne dane Użytkowników: imię i nazwisko oraz firmę Użytkownika, imię i nazwisko osób reprezentujących Użytkownika, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
4.         Podanie przez Użytkownika danych, wymaganych podczas zgłoszenia, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
5.   Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
6.      W związku ze świadczeniem usług Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, jeżeli dysponuje adresem kontaktowym danej osoby.
7.  Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.
8.         Każdy Użytkownik ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.
9.     Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości na podane podczas zgłoszenia adresy e-mail z informacją o świadczonych im usługach.
 
§ 5
Polityka cookies
 
 
1.   Serwis korzysta lub może korzystać plików tekstowych, zawierających informacje o Użytkowniku, zapisywanych na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i odczytywanych przez Serwis przy ponownym z niego korzystaniu, zwanymi dalej ?Plikami cookies?.Pozyskiwane w ten sposób informacje nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.
2.         Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis w celu:
 
a) umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
b) uproszczenia korzystania z Serwisu,
c)  monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności Serwisu,
d) utrzymania sesji logowania oraz wsparcia dla formularza dodawania wpisu
3.    Użytkownik może we własnym zakresie ograniczyć lub wyłączyć wykorzystywanie w stosunku do niego Plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki uważane jest za wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celach, o których mowa w ust. 2 powyżej. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu udzielonej zgody lub jej cofnięcia poprzez konfigurację ustawień przeglądarki.
4.  Administrator informuje, że bez wykorzystania niektórych Plików cookies nie jest możliwe oferowanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 
§ 6
Postanowienia końcowe
 
 
1.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 
2.       Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany obowiązują Użytkowników, którzy po zapoznaniu się z jego treścią wyrazili zgodę na jego brzmienie.
 
3.     Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go, utrwalić i sporządzić jego wydruk.
 
4.    Prawa autorskie do treści niniejszego Regulaminu przysługują Administratorowi. Treść niniejszego Regulamin podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Jego kopiowanie w całości lub w części, udostępnianie poza Serwisem i wykorzystywanie w inny sposób w celu niezwiązanym ze świadczeniem usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione.
 
5.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
6.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 
7.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polecane

to-top