Menu

Regulamin i Polityka Prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem www.zalewsolina.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest ENGLISH BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w Rudzie Śląskiej (kod: 41-709), ul. Czarnoleśna 1 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000761055, NIP 6412545574, reprezentowaną przez: Wiceprezesa Mariusz Lipok , zwanego dalej „Administratorem”.

3. Z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej "Użytkownikami".
 
4. Poprawne korzystanie z Serwisu wymaga korzystania przez Użytkownika z: dowolnego systemu operacyjnego z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookies Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8, Opera w wersji nie niższej niż 15, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24, Safari w wersji nie niższej niż 5.1, Google Chrome w wersji nie niższej niż 32.0.1700.72 m, oraz aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 2
Zasady korzystania z Serwisu
 
1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi polegające na zamieszczaniu w bazie noclegowej znajdującej się w Serwisie wpisów na temat świadczonych przez Użytkowników usług turystycznych, zwanych dalej „Wpisami”, lub reklam o świadczonych przez Użytkowników usługach turystycznych w postaci banerów reklamowych, zwanych dalej „Banerami”. Treść Wpisu lub projekt Banera opracowuje Użytkownik we własnym zakresie.

 
2.  Dodanie Wpisu lub Banera w Serwisie wymaga zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu, złożenie zamówienia, które może nastąpić poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Serwisie, oraz uiszczenia opłaty w odpowiedniej wysokości, w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu trwania usługi.
 
3.  Użytkownik obowiązany jest do podania w zamówieniu prawdziwych i poprawnych danych, koniecznych do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 
4.         Klient ma możliwość uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej:
a)          przelewem na konto bankowe Administratora: 36 1020 2401 0000 0902 0213 5606,
b)         płatnością w systemie dotpay.pl szczegóły można znaleźć na stronie dotpay.pl.
 
5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści Wpisów bądź Banerów o charakterze bezprawnym, a ponadto dodawanie Wpisów lub Banerów, które:
 
a)    sprzecznych z polskim prawem

 6. Warunkiem dodania Wpisu lub Banera jest zgodność ich treści z niniejszym Regulaminem oraz uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 
7. O dodaniu Wpisu lub Banera decyduje Administrator, po weryfikacji jego treści pod kątem jego zgodności z niniejszym Regulaminem.
 
8.   Administrator weryfikuje treść Wpisu lub Banera w ciągu 4 dni od zgłoszenia. O tym, czy Wpis lub Baner zostanie dodany, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, który został przez niego podany podczas składania zamówienia. Jeżeli w ciągu 96 godzin od złożenia zamówienia Wpis lub Baner nie zostanie dodany w Serwisie, oznacza to, że nie został zaakceptowany przez Administratora.
 
9.   Administrator odmawia dodania Wpisu lub Banera, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 
10. Jedynie prawidłowa rejestracja w Serwisie pozwala Użytkownikowi na samodzielne i nieodpłatne modyfikowanie lub  usunięcie dokonanego Wpisu. Administrator może zmienić lub usunąć treść Wpisu na żądanie Użytkownika, który nie  zarejestrował się w Serwisie, bez dodatkowej opłaty.
 
11.  Dodanie Wpisu lub Banera następuje na czas, na który Wpis lub Baner został wykupiony, określony przez Użytkownika w  trakcie składania zamówienia. Po upływie tego okresu Baner lub Wpis zostanie automatycznie usunięty z Serwisu.

 
12.  Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności ust. 4 powyżej. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
13.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów lub Banerów.

 
§ 3
Reklamacje
 
1.   Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 
2.  Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 
3.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres info@zalewsolina.pl lub telefonicznie na numer 508 369 498 w terminie 14 dni od ich stwierdzenia.
 
4.   W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 
5.  Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
                                                                    § 4                   
Ochrona danych osobowych
  1. ENGLISH BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w Rudzie Śląskiej (kod: 41-709), ul. Czarnoleśna 1 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000761055, NIP 6412545574:, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez: Wiceprezesa Mariusz Lipok , zwani dalej „Administratorem”. informują, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika podanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zalewsolina.pl
  2. informują, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy o której mowa w niniejszym Regulaminie
  3. Kontaktowe numery telefonów do Administratora: 508 369 498, adres e-mail: info@zalewsolina.pl  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
a) zawarcie i wykonanie Umowy o której mowa w niniejszym Regulaminie,
b) rozpatrywanie reklamacji,
c) rozliczanie i dokumentowanie transakcji,
d) obsługę, dochodzenie i obronę roszczeń mogących powstać w związku z wykonaniem umowy,
e) kontakt.
  1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a) zawarcie i wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Użytkownik jest stroną;
b) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń;
c) wypełnianie obowiązkówprawnych(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
d) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku potrzeby nawiązania kontaktu.
4. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom - podmiotom z nim współpracującym takim jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe .
5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy lub
do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.
6. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5
Polityka cookies
 
    Serwis korzysta lub może korzystać plików tekstowych, zawierających informacje o Użytkowniku, zapisywanych na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i odczytywanych przez Serwis przy ponownym z niego korzystaniu, zwanymi dalej „Plikami cookies”.
    Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis w celu:
  1. umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
  2. uproszczenia korzystania z Serwisu,
  3. monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności Serwisu,
  4.  utrzymania sesji logowania oraz wsparcia dla formularza dodawania wpisu
 
    Użytkownik może we własnym zakresie ograniczyć lub wyłączyć wykorzystywanie w stosunku do niego Plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki uważane jest za wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celach, o których mowa w ust. 2 powyżej. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu udzielonej zgody lub jej cofnięcia poprzez konfigurację ustawień przeglądarki.
 
    Administrator informuje, że bez wykorzystania niektórych Plików cookies nie jest możliwe oferowanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 
§ 6
Postanowienia końcowe
 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 
2.  Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany obowiązują Użytkowników.

 
3.  Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go, utrwalić i sporządzić jego wydruk.

 
4. Prawa autorskie do treści niniejszego Regulaminu przysługują Administratorowi. Treść niniejszego Regulamin podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Jego kopiowanie w całości lub w części, udostępnianie poza Serwisem i wykorzystywanie w inny sposób w celu niezwiązanym ze świadczeniem usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione.

 
5.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
6.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 


to-top