Menu

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy powstał poprzez wprowadzenie w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 roku, jednak BPN prowadzi czynną działalność od dnia 11 listopada 1973 roku. Na przestrzeni lat Park był kilka razy powiększany. Ostatnie powiększenie powierzchni Parku weszło w życie wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1991 roku. Na powierzchnię Parku składają się najbardziej ciekawe krajobrazowo oraz przyrodniczo partie Bieszczad, których łączna powierzchnia stanowi 29 201 ha (dawniej 15 710 ha). Ścisła ochrona obejmuje powierzchnię 3 045 ha, wliczając całość obszaru połonin. Na Park składają się:

 • grupa szczytów gniazda Tarnicy,
 • grupa szczytów Halicza,
 • Szeroki Wierch,
 • Bukowy Berd,
 • Krzemień,
 • Rozsypaniec,
 • Połonina Bukowska,
 • Połonina Caryńska,
 • grupa Wielkiej Rawki,
 • pasmo Połoniny Wetlińskiej,
 • pasmo Smereka,
 • grupa Wielkiej Rawki wraz z pasmem granicznym po Rabią Skałę.

Bieszczadzki Park Narodowy liczy powierzchnię 290 km2 i dziś to największy polski górski park narodowy. Główny cel powstania i działania Bieszczadzkiego Parku Narodowego, to sprawowanie ochrony przyrody oraz krajobrazu, ochrona czyli największych atrakcji turystycznych Bieszczad stanowiących polską część Karpat Wschodnich. BPN należy do centralnej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie", który jest pierwszym na świecie tego typu rezerwatem trójstronnym utworzonym przy wsparciu programu UNESCO-MaB ("Człowiek i Biosfera").

BPN uzyskał wyróżnienie nadane z inicjatywy Rady Europy, jest to Dyplom Europejski, który otrzymać można za posiadanie najcenniejszych zasobów przyrodniczych oraz za odpowiednie zarządzanie tymi zasobami. Bieszczadzki Park Narodowy prowadzi czynną współpracę z państwami sąsiednimi: Słowacją oraz Ukrainą. Ponadto BPN współdziała także z Parkiem Narodowym "Vanoise", który położony jest w Alpach Francuskich. Współpraca realizowana jest na zasadach dwustronnego porozumienia. Bieszczadzki Park Narodowy obecnie stanowi jedyny teren na kontynencie europejskim, w którym przyroda zastępuje gospodarkę człowieka. Dawniej Bieszczady pozostawały przeludnione, jednak po roku 1947, tereny te jeszcze przez wiele lat były niezamieszkałe, również dziś - gęstość zaludnienia waha się 0,6 do 20 mieszkańców na km2, dlatego gospodarka człowieka ma niewielki wpływ na przyrodę. Bieszczady charakteryzują się dużą lesistością terenu - blisko 80%, to znacznie wpływa na zwiększoną atrakcyjność tych obszarów. Tym samym Bieszczadzki Park Narodowy jest jednym z największych w Europie kompleksów pierwotnych oraz naturalnych drzewostanów bukowych.

Ponadto BPN, to jedyny Park Narodowy w naszym kraju, który chroni jednocześnie wszelkie duże ssaki oraz drapieżniki, wliczając niedźwiedzia brunatnego, wilka, rysia oraz żbika. Bieszczadzki Park Narodowy ma na swym koncie wiele sukcesów odnośnie ochrony gatunkowej, to tutaj udało się przeprowadzić reintrodukcję bobrów oraz żubrów, które występowały na tych terenach już wcześniej. BPN to również ważna ostoja dla rzadkich gatunków ptaków, wliczając orła przedniego oraz puchacza. Do charakterystyczniejszych cech krajobrazu BPN należą rzadkie na skalę kraju długie pasma górskich łąk, które leżą nad górnymi granicami lasu, noszą one nazwę: połoniny.

Park wykazuje również ciekawe położenie geograficzne, dzięki czemu znajdują się tutaj zachodnie oraz wschodniokarpackie zbiorowiska roślinne oraz rzadkie okazy gatunkowe, również te znajdujące się pod ochroną, jak i gatunki zagrożone. W najwyższych partia Bieszczad zwykle znajdują się najbardziej atrakcyjne turystycznie tereny, które stanowią doskonałe miejsca na wędrówki piesze oraz konne wycieczki. Bieszczadzki Park Narodowy słynie z bogatej sieci pieszych szlaków turystycznych, których łączna długość wynosi 130 km, co stanowi idealne warunki do obcowania przyrodą i zwiedzania największych atrakcji Bieszczad.

Bieszczadzki Park Narodowy, to jedyny górski park narodowy w naszym kraju propagujący turystykę konną. Znajduje się to ogromna sieć tras konnych, których łączna długość wynosi 142 km, co tym samym umożliwia uczestniczenie w kilkudniowych wyprawach, prowadzonych poprzez licencjonowanych przewodników. Zadbano również o możliwość realizowania postojów, w tym celu utworzono pięć stadnin, które usytuowane są przy trasach. Stadniny są wyposażone w miejsca noclegowe oraz punkty gastronomiczne. Ponadto PTTK ma w swej ofercie naukę jazdy konnej dla mało doświadczonych turystów oraz możliwość krótkich wycieczek dla zaawansowanych jeźdźców.

BPN cechuje się wyjątkowo bogatym środowiskiem przyrodniczym, gdyż znaleźć tu można wyjątkowe zasoby przyrodnicze w formie okazałych karpackich lasów regla dolnego, które charakteryzują się niemal naruszonym krajobrazem naturalnym, jak również czystymi potokami oraz rzekami. Znaleźć tu można malownicze bezludne doliny, które cechują niewielkie zasoby kulturowe po niegdyś istniejących wsiach. Turystyka realizowana na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jak również Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery jest ściśle związana z ochroną zasobów przyrodniczych oraz krajobrazowych. Znaleźć tu można bardzo dobrze oznaczone szlaki turystyczne piesze, jak również cały system punktów informacyjno-kasowych, deszczochrony oraz punkty usługi, które zapewniają sposobność zobaczenia i przebycia najbardziej ciekawych partii Bieszczad, nie naruszając jednocześnie regulaminu, który obowiązuje na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Do zalecanych form turystyki w Bieszczadzkim Parku Narodowym należy turystyka edukacyjna. Składają się na nią głównie wędrówki szlakami turystyki pieszej, co doskonale połączyć można z poszerzaniem wiedzy przyrodniczej. Bieszczadzki Park Narodowy dysponuje odpowiednimi obiektami do realizacji tego rodzaju zajęć, z których mogą skorzystać zarówno grupy turystyczne oraz młodzież szkolna. Dla grup turystycznych przygotowano w Bieszczadzkim Parku Narodowym ofertę kilkudniowych bądź kilkugodzinnych wycieczek, prelekcji, pogadanek, filmów edukacyjnych, kilkudniowych warsztatów. Wszystkie te atrakcje realizowane są poprzez doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz terenową.


to-top